Disclaimer & Privacy

De website met internetadres https://www.bcflevoland.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij BC Flevoland.

BC Flevoland machtigt u delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BC Flevoland, verboden.
Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via webmaster@bcflevoland.nl.

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. BC Flevoland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. BC Flevoland behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie BC Flevoland geen controle kan uitoefenen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die websites. BC Flevoland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig deze disclaimer voor de laatste versie.

Vragen?

Als u nog vragen heeft neem dan contact op via onze website of rechtstreeks via de mail. (info@bcflevoland.nl)

 

Privacyverklaring  BC Flevoland

Dit is de privacyverklaring van Badminton Combinatie Flevoland, gevestigd te Lelystad ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69663572, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan : ledenadministratie@bcflevoland.nl of bestuur@bcflevoland.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 
Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 
Onderzoeken of u lid kan worden
en
het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst

-Voornaam

-Achternaam

-Adres

-Geboortedatum

-Telefoonnummer

-E-mail adres

-*Gegevens ivm gezondheid

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens binnen 6 maanden verwijderd van onze actieve ledenlijst. Ledenadministratie
Administratie

-Voornaam

-Achternaam

-Adres

-Telefoonnummer

-E-mail adres

-Bankgegevens

-Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

-Ledenadministratie

-Penningmeester

-Bestuur BCF

Informeren over clubartikelen (Shirts, rackets etc.)

Het verrichten en versturen van aankopen.

-Voornaam

-Achternaam

-E-mail adres

Bij aankoop;

-(Kleding)maat

-Bankgegevens

-Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar Vrijwilligers verantwoordelijk voor aankopen
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

-Voornaam

-Achternaam

-E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.

E-marketingtools

 

Leden doorgeven Badminton Nederland.

-Voornaam

-Achternaam

-E-mailadres

-Geboortedatum

-Adres

Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. Badminton Nederland
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

– IP-gegevens

Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd

-Websitebeheerder

-Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

-Voornaam

-Achternaam

-E-mail adres

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT
Whatsapp groepen jeugdleden

-Voornaam

-Achternaam

-Telefoonnummer

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. Trainers/jeugdcommissie

*Bijzondere persoonsgegevens

BC Flevoland streeft ernaar zo min mogelijk bijzondere of gevoelige persoonsgegevens op te slaan. Het kan echter voorkomen dat bepaalde informatie nodig is om de sport veilig uit te oefenen. Onder deze gegevens verstaan wij ziekte, gedragsstoornissen of handicap. De ledenadministratie legt deze gegevens alleen vast als het lid deze informatie zelf deelt en hier toestemming voor geeft en deelt deze alleen met een specifiek doel (e.g. informeren trainers).

 Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

De vereniging is verplicht zijn leden aan te melden bij de badmintonbond. De vereniging vult alleen de benodigde informatie in en laat de optionele stappen open.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat wij onze veiligheidsmaatregelen controleren.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Bestuur BC Flevoland

E-mail:                          bestuur@bcflevoland.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst opgemaakt 21-01-2019